دلتنگ … | سایت عاشقانه دلتنگی

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .

دیدگاه ها: (۱ دیدگاه )

 • مریم گفت:

  فاصله دختر تا پیر مرد اندازه یک نفر بود؛ روی نیمکتی چوبی؛ روبه روی یک آب نمای سنگی.

  پیرمرد از دختر پرسید :

  – غمگینی؟

  – نه

  – مطمئنی؟

  – نه

  – چرا گریه می کنی؟

  – دوستام منو دوست ندارن

  – چرا؟

  – جون قشنگ نیستم

  – قبلا اینو به تو گفتن؟

  – نه
  – ولی تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم

  – راست می گی؟

  – از ته قلبم آره

  دخترک بلند شد پیرمرد را بوسید و به طرف دوستاش دوید؛ شاد شاد

  چند دقیقه بعد پیر مرد اشک هاش را پاک کرد؛ کیفش را باز کرد؛ عصای سفیدش را بیرون آورد و رفت