…Saber… | سایت عاشقانه دلتنگی

Opening1 Opening2 بازی های کودکیم .
نویسنده: ...Saber...
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 17897 بازديد

گـاه دلم می گیرد… (!)

گـاه زندگی سخت می شود… (!)

گـاه تنها , تنهایی  آرامـش  می آورد

گـاه گـذشته اذیتم می کند

این`گـاه هـا`… گـهـگـاه تـمـامــ روز و شـب من میشوند … (!)

  ✿ آنوقت بـغـض گـلـویـم را میگیرد !

✿ درست مـثـل هـمین روزها…

 

ادامه متن در ادامه مطلب.

نویسنده: ...Saber...
تاریخ: 6 سال قبل
بازدید: 12299 بازديد

06ghngwjpiw8w8debz4n

برایم کــَـف زدند . . . در آغوشـَـم گرفتند،

تایید و تشویقــَـم کردند .. که آخــر فرامـــوشت کــردم

دیگر تا ابـد بر لـَـبانم لبخنـدی تــَـصنعـی مهمـان است

اما بیــن ِ خــودمـان باشــد، 

هنــوز تنهـــا دلـبـَـرکــَـم تـــــو هسـتــی !!!

ادامه متن در ادامه مطلب.