raftan [deltangi.net]

رسم این شهر عجیب است بیا برگردیم
قصد این قوم فریب است بیا برگردیم
آنکه یک روز دل به نگاهش دادیم
خنده اش سرد و غریب است بیا برگردیم
عشق بازیچه شهر است ولی در ده ما
دختر عشق نجیب است بیا برگردیم

ادامه متن در ادامه مطلب.