هنوز مثل سابق مهربونم

 

هنوز مثل سابق “مهربانم” اما دیگر کسی صدایم نمی کند “مهربانم” …

ادامه متن در ادامه مطلب.